جنین دیده نشد. ممکنه حاملگی پوچ باشه؟

 مامان جان سلام. من هفته ۵ ...

پرسش و پاسخ –  ساک بارداری
پرسش و پاسخ – ساک بارداری

ساک بارداری یا ساک حاملگی   ساک بارداری ساختاریه که رویان (جنین در هفته های ...