پرسش و پاسخ – بی بی چک منفی
پرسش و پاسخ – بی بی چک منفی

بی بی چک منفی خیلی وقتا جواب بی بی چک منفی از آب درمیاد. درحالی که بی ...